pahor zaenkrat ne bo kapetan

pahor zaenkrat ne bo kapetan